ประกาศฉบับที่ 19/2561 เรื่อง งดให้บริการชั่วคราวเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็มและเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เอทีเอ็ม