ประกาศฉบับที่ 24/2561 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการ