ประกาศฉบับที่ 25/2561 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ