ประกาศฉบับที่ 27/2561 เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย