เรื่อง ขออนุญาติให้สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยไม่ถือเป็นวันลา