ประกาศฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวงเงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์