ประกาศฉบับที่ 14/2562เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2562