ประกาศฉบับที่ 18/2562เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์