ประกาศฉบับที่ 2/2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ