ประกาศฉบับที่ 22/2562 เรื่อง การรับฝากเงินและซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับสมาชิกเกษียณอายุงานปี 2562