ประกาศฉบับที่ 23/2562 เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อเหตุภัยพิบัติ