ประกาศฉบับที่ 35/2562เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการ