ประกาศฉบับที่ 36/2562 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ