ประกาศฉบับที่ 5/2562 เรื่อง การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562