ประกาศฉบับที่ 1/2563เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวงเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก