ประกาศฉบับที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส COVID - 19