ประกาศฉบับที่ 14/2563 เรื่อง ขยายเวลาแนวทางการให้บริการสมาชิกสหกรณ์กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19