ประกาศฉบับที่ 17/2563 เรื่อง การกำหนดวงเงินการถือหุ้น