ประกาศฉบับที่ 18/2563 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวงเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก