ประกาศฉบับที่ 20/2563 เรื่อง การรับฝากเงินและการซื้อหุ้นกรณีพิเศษสำหรับสมาชิกเกษียณอายุงานปี 2563