ประกาศฉบับที่ 30/2563 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ