ประกาศฉบับที่ 33/2563 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการ