ประกาศฉบับที่ 1/2564 เรื่อง แนวทางการให้บริการสมาชิกสหกรณ์กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19