ประกาศฉบับที่ 11/2564 เรื่อง แนวทางการให้บริการสมาชิกสหกรณ์กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19