ประกาศฉบับที่ 24/2564 เรื่อง แนวทางการให้บริการสมาชิกสหกรณ์กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019