ประกาศฉบับที่ 25/2564 เรื่อง การช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019