ประกาศฉบับที่ 26/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์