ประกาศฉบับที่ 27/2564 เรื่อง ขยายแนวทางการให้บริการสมาชิกสหกรณ์กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019