ประกาศฉบับที่ 33/2564 เรื่อง แนวทางการให้บริหารสมาชิกสหกรณ์กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019