ประกาศฉบับที่ 34/2564 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวงเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก