ประกาศฉบับที่ 35/2564 เรื่อง แนวทางการให้บริการสมาชิกสหกรณ์กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019