ประกาศฉบับที่ 9/2564 เรื่อง ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการขอถอนตัว