ประกาศฉบับที่ 19/2565 เรื่อง ขอยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากการหักเงินได้รายเดือนให้กับสมาชิก