เงินบริจาค

รายละเอียดเงินบริจาคที่จ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์ประจำปี 2557

# รายการ จำนวนเงิน วันที่ หมายเหตุ
1 เงินสนับสนุนคล้ายวันสถาปนา กปภ. 200,000.00 21 ก.พ. 57  
2 เงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ของ พนง.ที่ถึงแก่กรรมและครอบครัว 100,000.00 25 มี.ค. 57  
3 เงินสมทบทุนสร้างศาลาปฎิบัติธรรมถวายวัด ณ วัดโนนคู่พัฒนา ต.นาฝาย อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 3,000.00 30 เม.ย.57  
4 กฐินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทอด ณ วัดสระปทุม ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ทับช้าง จ.พิจิตร 1,000.00 28 ส.ค.57  
5 กฐินกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทอด ณ วัดญาณสังวรารามพระอารามหลวง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1,000.00 28 ส.ค.57  
6 กฐินพระราชทาน กปภ. ทอด ณ วัดพระสิงห์ ต.เวียง จ.เชียงราย 10,000.00 2 ต.ค.57  
7 เงินสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล การประปาส่วนภูมิภาค 9,000.00 2 ต.ค.57  
8 กฐิน สอ.สาธารณสุขกระบี่ จก. ทอด ณ วัดทุ่งปรือ อ.เขาพนม จ.กระบี่ 1,000.00 6 ต.ค.57  
9 กฐิน สอ.สาธารณสุขหนองคาย จก. ทอด ณ วัดจอมมณี ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 1,000.00 15 ต.ค.57  
10 กฐิน สอ.ครูเลย จก.ทอด ณ วัดโนนศรีสะอาด ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 1,000.00 15 ต.ค.57  
11 กฐินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทอด ณ วัดสระปทุม ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ทับช้าง จ.พิจิตร 1,000.00 15 ต.ค.57  
12 ผ้าป่าการกุศล สอ.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จก. ณ วัดวิจารณ์สว่างโสภาต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1,000.00 22 ต.ค.57  
13 กฐินพระราชทาน สนง. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)ทอด ณ วัดธาตุทอง แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม. 1,000.00 22 ต.ค.57  
14 ผ้าป่าสามัคคี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทอด ณ วัดห้วยยาง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1,000.00 21 พ.ย.57  
15 เงินสนับสนุนการแข่งขันแรลลี่การกุศลมูลนิธิ กปภ. 30,000.00 3 ธ.ค.57  
  รวม 361,000.00