นโยบาย

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากมวลชนสมาชิกให้เข้ามาทำหน้าที่ คณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งเป็นพันธะสัญญาอันยิ่งใหญ่ ที่คณะกรรมการดำเนินการจะต้องบริหารงาน ให้บรรลุความพึงพอใจของมวลสมาชิก และการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ควบคู่กันไป จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก โดยมุ่งเน้น คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เสียสละ และพัฒนารูปแบบของการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัว มีความเป็นอยู่ดีขึ้นกับหลักการและวิธีการสหกรณ์