สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

โดยหลักการของสหกรณ์นั้น สมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์ สมาชิกเป็นผู้บริหารสหกรณ์ และสมาชิกเป็นผู้ใช้บริการของสหกรณ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า สหกรณ์เป็นของสมาชิก บริหารโดยสมาชิก และให้บริการแก่สมาชิก

ดังนั้น สมาชิก จึงมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

สิทธิของสมาชิก

 • สิทธิ ในการใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามความจำเป็น และเหมาะสม เช่น การได้รับคำแนะนำหลักการออม การกู้เงิน พร้อมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ การได้รับความรู้ทางวิชาการ เป็นต้น
 • สิทธิ ในการเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการสหกรณ์
 • สิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
 • สิทธิ ในการควบคุมและเสนอแนะการดำเนินงานของสหกรณ์โดยที่ประชุมใหญ่
 • สิทธิ ในการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
 • สิทธิ ในการเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
 • สิทธิ อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก

 • หน้าที่ ในฐานะเจ้าของ ต้องทำให้สหกรณ์เจริญ และมีความมั่นคง
 • หน้าที่ ในฐานะผู้บริการ (กรรมการดำเนินการ) ต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการ และ วิธีการของสหกรณ์ พร้อมทั้งสร้างความชอบธรรมให้เกิดแก่สมาชิกทุกคน ทั้งในกลุ่มของผู้กู้เงินและผู้ออมเงิน
 • หน้าที่ ในฐานะผู้ใช้บริการ สมาชิกต้องเน้นการออมเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง ใช้เงินกู้ เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในการดำรงชีวิต ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยการใช้ชีวิตแบบสหกรณ์ด้วยการประหยัดค่าใช้จ่าย เข้มแข็งต่อกระแสสังคมแบบทุนนิยม และอดทนต่อความยากลำบาก
 • หน้าที่ ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
 • หน้าที่ ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
 • หน้าที่ ในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
 • หน้าที่ ในการให้ความร่วมมือ กับคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคง