วิสัยทัศน์

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ดำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์สหกรณ์เป็นองค์กรที่มั่นคง มีเสถียรภาพและศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยึดหลักธรรมาภิบาล และความเอื้ออาทรต่อมวลสมาชิก