เกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์

แบบฟอร์มเกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์

 

 หมายเหตุ. สมาชิกทีี่อายุ  57- 65 ปี ท่านจะต้องมาสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ด้วยตัวเอง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค เท่านั้น

รที่อายุ 58 - 60 ปี)

*******ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร******

1.สำหรับสมาชิกสามัญ

2.สำหรับสมาชิกสมทบ

***ใบรับรองแพทย์ต้องไม่เกิน 30 วัน***

***ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด ลบข้อความในใบสมัคร***

***ชื่อบัญชี ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.กปภ.จก. บัญชีเลขที่ 989-8-34000-2***