ภาพกิจกรรม

สหกรณ์ได้เข้าอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1

โครงการการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1
(25 มีนาคม 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1

สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "กฎกระทรวง(ใหม่)กับการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์"

สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "กฎกระทรวง(ใหม่)กับการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์" 

ในวันที่ 20 มีนาคม 2564  ณ.โรงแรมมิราเคิลแกรนต์ 

โครงการฝึกอบรม "การยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี ภาคปฎิบัติ"

โครงการฝึกอบรม "การยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี ภาคปฎิบัติ" ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิลแรนต์ 

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

เข้าสวัสดีปีใหม่ นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

สัมมนา "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 "

สัมมนา  "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 " วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพมหานคร