คณะผู้ตรวจสอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบเพื่อปิดบัญชีประจำปี 2562

คณะผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต  จำกัด ได้เข้าตรวจสอบเพื่อปิดบัญชีประจำปี 2562 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด เมื่อวันที่ 14-21 มกราคม 2563