งานครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

นายเลิศศักดิ์ ภู่อนุสรณ์ชัย กรรมการและเลขานุการได้เข้าร่วมงาน "ครบรอบ 25 ปี"

แห่งการก่อตั้งบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่่่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สโมสรตำรวจ กรุงเทพมหานคร