งานเกษียณอายุงานประจำปี 2563

งานเกษียณอายุงานประจำปี 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์การประปาส่วนภูมิภาค