นายภัทรพล วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินการ

นายภัทรพล  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563