ภาพกิจกรรม

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม สอ.กปภ. อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ WebEx

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กปภ.เข้าร่วมอบรม เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของการประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กปภ.เข้าร่วมอบรม เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของการประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

เจ้าหน้าที่ สอ.กปภ. เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ สอ.กปภ. เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

บริษัท ธนาการบัญชี ผู้สอบบัญชี สอ.กปภ.ได้เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565

บริษัท ธนาการบัญชี ผู้สอบบัญชี สอ.กปภ.ได้เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565

สอ.กปภ.เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การ UPDATE กฎ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการบัญชีสหกรณ์ทั้งระบบ ปี 2565 จัดโดย บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565

สอ.กปภ.เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การ  UPDATE กฎ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการบัญชีสหกรณ์ทั้งระบบ ปี 2565 จัดโดย บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565

สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เข้าตรวจสอบ สอ.กปภ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.65

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหกรณ์ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565  ณ อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด