ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นางสาวสุทัศนีย์ ชัยกุล กรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี