วันรายงานตัวพนักงานใหม่ การประปาส่วนภูมิภาค

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัดโดยนายธงชัย ระยะกุญชร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นวิทยากรชี้แจงผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ วันรายงานตัวพนักงานใหม่     การประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562