สวัสดีปีใหม่2563

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

เข้าสวัสดีปีใหม่นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค