สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภุมิภาค จำกัด ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส 

ณ วัดชุมพรรังสรรค์ วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564