สหกรณ์ออมทรัพย์ได้สนับสนุนทุนมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564