สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "กฎกระทรวง(ใหม่)กับการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์"

สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "กฎกระทรวง(ใหม่)กับการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์" 

ในวันที่ 20 มีนาคม 2564  ณ.โรงแรมมิราเคิลแกรนต์